THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Lê Đại Tùng ( 58 Tuổi )
Thanh Hóa

Chúng tôi 14 hộ dân cư trong đó chủ yếu là cán bộ giáo viên hiện đăng ký

thường trú và định cư tại phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

xin trình hỏi nội dung cụ thể như sau:

Năm 1995 UBND xã Quảng Tường tiến hành thanh lý khu tập thể phía sau trường tiểu học Quảng Tường (nay là trường tiểu học Trung Sơn I) và ngày 03/07/1995 chính thức giao nhà và đất cho 14 hộ dân, sau khi 14 hộ dân đã nộp tiền vào ngân sách xã (các hộ đều có phiếu thu xác nhận của xã). Trong đó 5 hộ vị trí thuận lợi (đầu ve hoặc gần đường lớn) mỗi hộ nộp 8.000.000 VNĐ (Tám triệu đồng chẵn), 9 hộ còn lại mỗi hộ nộp 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng chẵn). Mỗi hộ sở hữu một lô đất có kích thước rộng 5m, dài 20m, diện tích là 100m 2 . Tháng 03 năm 2013 cán bộ phường Trung Sơn (trước đây là xã Quảng Tường) trong đó có ông Viên là chủ tịch phường chủ trì cuộc họp đã họp dân, thông báo phường đang tiến hành làm sổ đỏ cho 14 hộ dân và yêu cầu 14 hộ dân nộp tiền phí là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn) mỗi hộ để làm sổ đỏ. Ngày 15/03/2013 các cán bộ phường Trung Sơn tiến hành đo đạc hiện trạng đất mỗi hộ sau đó thu phí và các hộ đã nộp đầy đủ (Có phiếu thu xác nhận của phường Trung Sơn)

Vậy để được cấp quyền sử dụng đất chúng tôi phải làm thế nào?

Sở TNMT tỉnh Thanh Hoá

I. Quy định của pháp luật:

- Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

- Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền:

“1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

            3. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.

          Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”.

- Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai:

            “2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

          a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức giao đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

          Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;

          ………….

          d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều này.”

            - Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền:  

 “1. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

 a) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất.

 b) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau:

 - Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất;

 - Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

 

II. Hướng giải quyết:

Căn cứ các quy định có liên quan nêu trên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được UBND xã Quảng Tường (nay là phường Trung Sơn) bán thanh lý khu tập thể (phía sau trường học) năm 1995 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất được thực hiện như sau:

1. Về điều kiện để được cấp Giấy. Người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đất không còn thuộc quyền quản lý, sử dụng của tổ chức hoặc cơ quan chủ quản mà cơ quan chủ quản đã bàn giao cho UBND cấp xã quản lý;

- Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có văn bản về chủ trương thu hồi đất theo quy định tại Điều 67 Luật Đất đai năm 2013.

2. Việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ như sau:

Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau:

 - Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất;

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phòng TNMT thị xã Sầm Sơn chuyển thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định trên.

3. Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nêu trên thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.Phạm Văn Trường ( 46 Tuổi )
Thanh Hóa
truongcamchau01@gmail.com

CÂU HỎI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

Sở TNMT tỉnh Thanh Hoá

 

Trả lời:

- Về nội dung UBND xã Cẩm Châu xin hỏi về giải quyết tranh chấp đất sản xuất nông nghiệp đã thông báo thu hồi từ năm 1997 còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng như: Các hộ đang canh tác đất từ năm 1997 có được giao đất nông nghiệp hay không; việc UBND xã Cẩm Châu thu hồi đất có bồi thường cho các hộ hay không; việc UBND xã Cẩm Châu giao đất cho một số nhóm hộ căn cứ theo quy định nào….nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đủ cơ sở trả lời cho UBND xã Cẩm Châu.

            Theo quy định của Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2013, thẩm quyền giao đất cho các hộ gia đình cá nhân là của UBND cấp huyện. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND xã Cẩm Châu có văn bản báo cáo UBND huyện Cẩm Thủy cụ thể nội dung trên để được giải quyết theo quy định.

            - Về giải quyết tranh chấp, đề nghị UBND xã Cẩm Châu hướng dẫn các hộ dân thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa (Quyết định đã được đăng tải tại địa chỉ: http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf).